Giỏ hàng

WIFI CHUYÊN DỤNG

Wi-Fi chuyên dụng (Specialized Wi-Fi) là một loại mạng Wi-Fi được thiết kế cho các mục đích cụ thể, ví dụ như cho các trường học, cơ quan, công ty, hoặc các sự kiện truyền hình. Wi-Fi chuyên dụng cung cấp tốc độ truyền tải tốt hơn và tính năng mạng tùy biến hơn so với các hệ thống Wi-Fi thông thường. Nó cũng có thể được thiết kế với tính năng bảo mật tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của các môi trường hoạt động cần rất cao về bảo mật.